O nás l Právní služby l Kontakt česky l english l deutsch
   
 

Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje právní služby jak při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů, tak i v případech uplatňování nároků z nich plynoucích. Advokátní kancelář zastupuje své klienty před obecnými soudy, před soudy rozhodčími, jakož i před Ústavním soudem. V případě potřeby zastupuje advokátní kancelář klienty při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty, které s konkrétním případem souvisí.

Advokátní kancelář v rámci poskytování právních služeb zastupuje klienty taktéž při jednáních
o sporných otázkách, které se vyskytnou při uzavírání smluv, tak i ve stádiu pokusů o smírné
řešení sporů ve snaze předejít řešení věci soudní cestou.     

V souvislosti s poskytováním právních služeb spolupracuje advokátní kancelář s daňovými
a auditorskými firmami.

Zázemí

Právníci advokátní kanceláře mají k dispozici dostatečný administrativní personál s vybavením zajišťujícím veškeré služby potřebné k řádnému výkonu advokátní praxe na špičkové úrovni. Součástí kanceláře je rovněž překladatelský servis v němčině a angličtině; překlady do jiných jazyků a úřední překlady zajišťuje advokátní kancelář u spolupracujících jazykových odborníků.

Specializace

– obchodní právo
– insolvenční a konkurzní právo
– občanské právo
– problematika nemovitostí
– fúze, akvizice, transformace
– pracovní právo a kolektivní vyjednávání
– veřejné zakázky a hospodářská soutěž
– duševní vlastnictví a jiná práva k nehmotným statkům
(včetně práva na ochranu osobnosti, dobré pověsti a proti nekalé soutěži)
– správní právo
– energetika
– daňové právo, finanční právo (včetně bankovnictví)
– rodinné právo
– trestní právo

Investiční pobídky

Advokátní kancelář se dále specializuje na problematiku investičních pobídek, poskytovaných domácím i zahraničním investorům. Jelikož právní úprava poskytování investičních pobídek prošla mnoha změnami, existují rizika spojená s čerpáním pobídek.

Advokátní kancelář se v souvislosti s poskytováním investičních pobídek zaměřuje
na maximalizaci hodnoty poskytnutých investičních pobídek a vyvíjí maximální snahu,
aby eliminovala rizika, která mohou nastat v souvislosti s čerpáním investičních pobídek. S ohledem na přísnost platné právní úpravy mohou totiž nastat situace, kdy investor bude muset investiční pobídku vrátit, byť už ji vyčerpal.

Advokátní kancelář v rámci poskytování právních služeb týkajících se investičních pobídek poskytuje také odbornou pomoc při jednáních s příslušnými státními orgány o investičních pobídkách a při kontrolách správnosti čerpání investičních pobídek.

V rámci snahy o poskytnutí komplexního právního a odborného poradenství v oblasti investičních pobídek spolupracuje advokátní kancelář při řešení této problematiky s www.inlet.cz© 2013 Advokátní kancelář Svatoš, Svatošová l webcode&webdesign: tisknise.cz l apispress.cz
Valid XHTML 1.0 TransitionalOvěřit CSS!